Filozofia w szkole

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Filozofia w szkole

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe
 

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

  • Studia podyplomowe “Filozofia w szkole” zostały stworzone z myślą o absolwentach studiów magisterskich, którzy pragną rozwijać swoje kompetencje w dziedzinie filozofii. Program ten kierowany jest zwłaszcza do nauczycieli szkół ponadpodstawowych, takich jak licea ogólnokształcące i technika, którzy wykazują zainteresowanie filozofią i mają chęć uzyskania uprawnień do nauczania tego przedmiotu.

    Głównym celem studiów podyplomowych “Filozofia w szkole” jest rozwinięcie kompetencji nauczycieli w obszarze bardziej zaawansowanej wiedzy z zakresu filozofii. Program ten jest skonstruowany tak, aby pogłębić zrozumienie głównych zagadnień filozoficznych. Warunkiem ukończenia tych studiów jest zdobycie wymaganych zaliczeń, w tym również zaliczenia praktyki o łącznym wymiarze 90 godzin, a całość kończy się egzaminem dyplomowym.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
Aksjologia i estetyka
Bioetyka
Dydaktyka etyki w szkole podstawowej
Dydaktyka etyki w szkole ponadpodstawowej
Dydaktyka filozofii w szkole ponadpodstawowej
Epistemologia z logiką
Etyka ekologiczna
Etyka normatywna
Etyka ogólna
Etyka zawodu nauczyciela
Filozofia kultury i religii
Filozofia społeczna z etyką biznesu
Historia filozofii nowożytnej, współczesnej i najnowszej
Historia filozofii starożytnej i średniowiecznej
Multimedia w edukacji
Ontologia
Praktyka
Psychologia
Trening antydyskryminacyjny
Trening kreatywności
Wprowadzenie do filozofii
Zajęcia filozoficzne dla dzieci

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content