Pedagogika Marii Montessori

2 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 4400zł

Liczba wpłat: 10 x 440zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika Marii Montessori

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

  • Studia podyplomowe mają na celu przygotowanie nauczycieli do zastosowania pedagogiki Marii Montessori w pracy z dziećmi. Głównym celem programu jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności umożliwiających skuteczne wykorzystanie metod i założeń pedagogiki Montessori w praktyce edukacyjnej. Program skupia się na nauce metod dydaktycznych i technik wychowawczych charakterystycznych dla podejścia Montessori, dostosowanych do pracy z najmłodszymi uczniami. Uczestnicy zdobędą także głębsze zrozumienie psychologiczno-pedagogicznych aspektów niezbędnych w pracy z dziećmi w tym wieku oraz umiejętność tworzenia inspirującego środowiska wspierającego indywidualny rozwój każdego ucznia, zgodnie z filozofią Marii Montessori.
  • Celem programu studiów “Pedagogika Marii Montessori” jest zgłębienie głębszego zrozumienia i praktycznej wiedzy na temat innowacyjnej metody nauczania stworzonej przez Marię Montessori. Poprzez ten program dążymy do przygotowania uczestników do skutecznego wdrażania założeń Montessori w praktyce edukacyjnej. Naszym celem jest również rozwijanie umiejętności organizowania inspirującego środowiska, które sprzyja indywidualnemu i holistycznemu rozwojowi uczniów. Program ten kieruje się dążeniem do wyposażenia przyszłych pedagogów w wiedzę, umiejętności i narzędzia potrzebne do stworzenia stymulującej i wspierającej atmosfery edukacyjnej, która umożliwia każdemu uczniowi osiągnięcie swojego pełnego potencjału.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO

 

Ćwiczenia praktycznego życia
Edukacja językowa 1,2,3
Edukacja kosmiczna 1,2
Edukacja matematyczna 1,2,3,4
Emisja głosu
Etyka zawodu nauczyciela
Hospitacje w placówkach Montessori
Podstawy dydaktyki
Podstawy pedagogiki specjalnej
Praktyka
Rozwijanie zdolności sensorycznych
Technologie informacyjne w edukacji
Teoretyczne wprowadzenie do pedagogiki Marii Montessori
Wychowanie religijne

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content