Język angielski w wychowaniu przedszkolny i edukacji wczesnoszkolnej

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Informacja dodatkowa*

Promocja na kurs językowy:

Dla studentów z kierunku Język angielski w wychowaniu przedszkolnym i edukacji wczesnoszkolnej
cena za kurs przygotowujący do międzynarodowego egzaminu Telc B2 wynosi 3.500zł wraz z egzaminem.


W przypadku jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu.

Cel studiów

 • Studia podyplomowe skierowane są do nauczycieli chcących zdobyć kwalifikacje do nauczania języka angielskiego
  w przedszkolu i szkole podstawowej w klasach I-III. Celem studiów jest nabycie kompetencji metodycznych do nauczania języka angielskiego, nabycie wiedzy metodycznej z zakresu metod i technik nauczania języka angielskiego dostosowanej do pracy z dziećmi w przedszkolu i na I etapie edukacyjnym, doskonalenie wiedzy i umiejętności psychologiczno-pedagogicznych niezbędnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej w przedszkolu i w szkole podstawowej na I etapie edukacyjnym.
 • Studia podyplomowe kierowane są do nauczycieli i osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, chcących uzyskać przygotowanie metodyczne do nauczania języka angielskiego w przedszkolach i szkołach podstawowych w klasach I-III.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Słownictwo, frazeologia, elementy słowotwórstwa
 • Umiejętność czytania ze zrozumieniem
 • Metodyka pracy w okresie bezpodręcznikowym
 • Znajomość struktur gramatycznych
 • Wiedza o krajach angielskiego obszaru językowego
 • Sprawność pisania (poziom elementarny)
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego w przedszkolu
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego w klasach I-III
 • Dydaktyka nauczania języka angielskiego dziecka 
   z dysleksją
 • Fonetyka – przykładowe techniki
 • Kształtowanie sprawności mówienia
 • Środki audiowizualne w nauczaniu j. angielskiego
 • Warsztat kreatywnego nauczyciela – innowacje 
   i twórcze rozwiązania metodyczne
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dzieci
 • Praktyka zawodowa (60 h)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content