Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają Nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu. Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu Nauczycieli w: wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie
  w zakresie niezbędnym do realizacji treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu (rodzaju zajęć i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia
  w zawodzie, wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym, wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy
  z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy dydaktyki
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Emisja głosu
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Psychologia małżeństwa i rodziny
 • Pedagogika seksualna
 • Pedagogika rodziny
 • Etyka życia rodzinnego seksualnego
 • Biomedyczne aspekty rozwoju człowieka
 • Prawo małżeńskie i rodzinne Polityka rodzinna w Polsce i krajach Unii Europejskiej
 • Wprowadzenie do seksuologii
 • Problemy bioetyczne związane z początkiem i końcem ludzkiego życia
 • Zagadnienia biomedyki
 • Zagadnienia seksuologiczne
 • Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania i wychowania do życia w rodzinie w szkole ponadpodstawowej
   
 • Trening skutecznej komunikacji i asertywności
 • Poradnictwo rodzinne i seksualne
 • Praktyka

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content