Integracja sensoryczna z terapią ręki

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 4200zł

Liczba wpłat: 10 x 420zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Integracja sensoryczna z terapią ręki

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia podyplomowe w zakresie integracji sensorycznej zgodnie z nowymi wymogami kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Celem studiów podyplomowych jest poznanie teoretycznych podstaw terapii pedagogicznej, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i ich praktycznego zastosowania w diagnozie pedagogicznej i oddziaływaniach terapeutycznych wobec dziecka z grup ryzyka mających trudności w uczeniu się oraz ucznia ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w pracy terapeutycznej w przedszkolu, szkole, poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  W tym poznanie wiedzy i umiejętności w zakresie integracji sensorycznej, jej rozwoju i wpływu na rozwój emocjonalny, ruchowy i poznawczy dziecka.
  Zapoznanie z dysfunkcjami Integracji Sensorycznej i ich wpływem na funkcjonowanie dziecka.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • ADHD, ADD, wcześniactwo (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Autyzm (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno -terapeutyczne w SI)
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Diagnoza zaburzeń integracji sensorycznej
 • Dziecko niedowidzące i niedosłyszące (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI).
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Mózgowe porażenie dziecięce (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Pierwsza pomoc
 • Podstawy neuropsychologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Programowanie terapii w zaburzeniach SI
 • Psychologiczne problemy rodziców dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi
 • Rozwój psychomotoryczny dziecka. Różnice indywidualne w rozwoju dzieci.
 • Sala SI ćwiczenia praktyczne
 • Zaburzenia integracji sensorycznej
 • Teoria integracji  sensorycznej.
 • Organizacja terapii  na terenie placówki oświatowej i rehabilitacyjnej
 • Teoria odruchów sensomotorycznych.
 • Rozwój ontogenetyczny systemów percepcyjnych
 • Terapia SI a inne metody rehabilitacyjne  i psychologiczno- pedagogiczne
 • Uogólnione i specyficzne trudności w nauce (dysleksja i dysgrafia), zaburzenia zachowania a postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI
 • Wybrane zespoły genetyczne (jednostka chorobowa  i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia mowy (postępowanie diagnostyczno-terapeutyczne w SI)
 • Zaburzenia w rozwoju układu ruchu
 • Zespół Downa (jednostka chorobowa i postępowanie diagnostyczno- terapeutyczne w SI)
 • Praktyka (120 h)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content