Zarządzanie oświatą

2 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 2600zł

Liczba wpłat: 10 x 260zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Zarządzanie oświatą

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia podyplomowe w zakresie „Zarządzanie w oświacie” mają na celu przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej do efektywnego i kreatywnego zarządzania szkołami i placówkami oświatowymi.
  Ukończenie kierunku „Zarządzanie w oświacie” łączy się z uzyskaniem kwalifikacji do wykonywania pracy w obszarze zarządzania, we wszystkich typach szkół, pracowników oświatowej administracji samorządowej i rządowej, którzy chcą uzyskać wymagane kwalifikacje z zakresu zarządzania oświatą.
 • Studia adresowane są do osób z wyższym wykształceniem, które chcą wzbogacić swoją wiedzę i kwalifikacje w zakresie nowoczesnej organizacji, zarządzania i kierowania w instytucjach oświatowych działających w warunkach określonych
  w polskim systemie edukacji, z uwzględnieniem ustawy – Prawo oświatowe oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Charakter zajęć prowadzonych w ramach studiów uwzględnia fakt posiadania przez słuchaczy określonego zasobu wiedzy
  i doświadczenia zawodowego.
 • Studia podyplomowe stanowią kompendium wiedzy dla potencjalnego kandydata obejmującego stanowisko kierownicze oraz uzyskanie dodatkowych kwalifikacji niezbędnych do powierzenia stanowiska dyrektora przedszkola, szkoły lub innej placówki oświatowej.
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych potwierdzające uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowych podległych ustawie o systemie oświaty, na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach placówek oświatowych.

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Administrowanie majątkiem placówki oświatowej
 • Etyka zarządzania
 • Finanse szkoły
 • Kierowanie zasobami ludzkimi
 • Kierowanie zmianą
 • Komputerowe wspomaganie zarządzania szkołą
 • Kontrola zarządcza
 • Marketingowe przesłanki zarządzania
 • Nadzór pedagogiczny w szkole
 • Ogólna teoria organizacji i zarządzania
 • Organizacja procesu pedagogicznego placówki w warunkach reformy systemu edukacji
 • Placówka oświatowa a środowisko lokalne
 • Prawo oświatowe
 • Psychologia w kierowaniu placówką oświatową
 • Wybrane zagadnienia rachunkowości podmiotów sektora finansów publicznych
 • Zarządzanie jakością
 • Wybrane problemy współczesnej edukacji
 • Praktyka zawodowa 30 h

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content