Pedagogika Specjalna

Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna: Edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia mają charakter kwalifikacyjny, umożliwiają Nauczycielom zdobycie uprawnień do nauczania drugiego przedmiotu.
 • Program studiów skoncentrowany jest na wyposażeniu Nauczycieli w:
  wiedzę merytoryczną, obejmującą kształcenie w zakresie niezbędnym do realizacji treści zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego w zakresie danego przedmiotu
  (rodzaju zajęć i etapu edukacyjnego lub etapów edukacyjnych w podstawie programowej kształcenia w zawodzie, wiedzę dotyczącą przygotowania w zakresie dydaktyki przedmiotu  (metodyki nauczania) określonego przedmiotu na danym etapie edukacyjnym, wiedzę praktyczną, gromadzoną poprzez realizowane praktyki, której celem jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka moduł I 60 h
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami
  neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach 
  ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum
  autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
  ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć rehabilitacji indywidualnej ucznia
  z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metodyka zajęć aktywizujących w grupie szkolnej
 • Trening Umiejętności Społecznych
 • Wspieranie rozwoju zawodowego osób z zaburzeniami
  ze spektrum autyzmu
 • Praktyka moduł II 120 h

 

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content