Pedagogika Specjalna

Edukacja integracyjna i włączająca

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna: Edukacja integracyjna i włączająca

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Absolwenci studiów licencjackich po ukończeniu studiów podyplomowych uzyskują kwalifikacje w zakresie edukacji włączającej w przedszkolach i szkołach podstawowych. Natomiast ukończenie studiów podyplomowych przez absolwenta studiów magisterskich pozwala na prowadzenie zajęć we wszystkich typach szkół, w tym pracy nauczyciela wspomagającego.
 
 • Absolwenci nabywają kwalifikacje do pracy w charakterze nauczyciela edukacji włączającej w przedszkolach, szkołach oraz placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych i rewalidacyjnych. Zgodnie z nową reformą dot. standardów zatrudniania specjalistów, absolwent tego kierunku, który posiada dyplom magistra pedagogiki jest uprawniony do pracy jako pedagog specjalny

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
  • Podstawy pedagogiki specjalnej
  • Dydaktyka specjalna
  • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
  • Etyka zawodu nauczyciela
  • Praktyka moduł I 60h
  • Psychologia kliniczna z elementami psychopatologii
  • Podstawy psychologii dziecka/ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Wspomagające i alternatywne metody komunikacji
  • Podstawy języka migowego
  • Psychologia wychowawcza
  • Teoretyczne podstawy edukacji integracyjnej i włączającej
  • Modele edukacji integracyjnej i włączającej w Polsce i na świecie
  • Diagnoza funkcjonalna dzieci/uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z niepełnosprawnością intelektualną
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu słuchu
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu wzroku
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z chorobą przewlekłą
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami zachowania i emocji
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z całościowymi zaburzeniami rozwoju
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem z zaburzeniami narządu ruchu
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
  • Specyfika pracy z dzieckiem/uczniem zdolnym
  • Projektowanie programów psychoedukacyjnych  z elementami socjoterapii
  • Konstruowanie indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dziecku/uczniowi ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • Diagnoza edukacyjna uczniów ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi
  • Praktyka moduł II 120 h

  Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
  • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
  • 2 zdjęcia legitymacyjne
  • 2 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content