Pedagogika Specjalna

Logopedia

4 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 5200zł

Liczba wpłat: 10 x 520zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna: Logopedia

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Celem studiów jest zdobycie umiejętności diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych z zaburzeniami mowy. 
 • Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych dające uprawnienia do podjęcia pracy na stanowisku logopedy w placówkach oświatowych (np. szkołach, przedszkolach, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, placówkach oświatowo-wychowawczych, etc. 
 • Wybranie tego kierunku to gwarancja poznania wszelkich ujęć i wymiarów praktyki zawodowej, umożliwiającej absolwentom prowadzenie samodzielnej terapii poważnych zaburzeń mowy.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu i słuchu
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Diagnoza logopedyczna
 • Dydaktyka specjalna
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Fonetyka i fonologia współczesnego języka polskiego
 • Kształtowanie się i rozwój mowy dziecka
 • Logorytmika i logopedia artystyczna
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Metodyka terapii logopedycznej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Mózgowe mechanizmy mowy
 • Podstawy audiologii i foniatrii
 • Podstawy języka migowego
 • Podstawy neuropsychologii
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Profilaktyka logopedyczna
 • Terapia zaburzeń płynności mówienia
 • Wczesna interwencja logopedyczna
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Współczesne metody badania narządu mowy i słuchu
 • Zaburzenia głosu i mowy
 • Zaburzenia mowy u dorosłych
 • Praktyka 180 h

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarze podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych
 • Wymaganym dokumentem od kandydata jest zaświadczenie
  od logopedy oraz lekarza foniatry o braku przeciwwskazań
  do wykonywania zawodu logopedy.

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content