Pedagogika Specjalna

Diagnoza i terapia pedagogiczna

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 4200zł

Liczba wpłat: 10 x 420zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna: Diagnoza i terapia pedagogiczna

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Terapia pedagogiczna jest procesem długotrwałych oddziaływań pod postacią szeregu działań o charakterze pedagogicznym. Celem terapii jest wykluczenie negatywnych konsekwencji, podwyższanie samooceny oraz motywacja do dalszych działań. Przede wszystkim mowa o wywiązywaniu się z obowiązków szkolnych. Terapia pedagogiczna skupia się na wyeliminowaniu problemów związanych z pisaniem, czytaniem, rysowaniem i mówieniem.
 • Studia mają za celu przekazanie wiedzy z zakresu psychopedagogicznych podstaw diagnozy i terapii, trudności w uczeniu się, zachowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. 
 • Zapoznanie Słuchacza z metodami wspierania rozwoju psychospołecznego dziecka. Zdobycie umiejętności rozpoznawania objawów zaburzeń w zachowaniu i uczeniu się oraz umiejętności podejmowania odpowiednich działań. 
 • Poznanie różnorodnych dysfunkcji rozwojowych u dzieci i młodzieży, które przejawiają się w problemach związanych z nauką i przyswajaniem wiedzy, nauczeniem zasad i technik stosowanych przy diagnozowaniu tego typu problemów oraz sposobów ich leczenia.
 
 • Zdobycie przez Słuchaczy wiedzy dotyczącej dzieci i młodzieży – ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych; zdobycie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej oraz umiejętności niezbędnych do przeprowadzenia diagnozy funkcjonalnej i konstruowania wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) i indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych (IPET); 
 
 • Pozyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do podejmowania skutecznych działań edukacyjnych, rewalidacyjnych, terapeutycznych z wykorzystaniem adekwatnych metod i technik pracy z dziećmi, uczniami i wychowankami z niepełnosprawnością poszerzenie umiejętności do pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą (ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych potrzeb edukacyjnych, trudności w uczeniu się), w okresie rozwoju przedszkolnego i szkolnego;

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka moduł I 60 h
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • ADHD i zahamowania psychoruchowe –  perspektywa psychologiczno-pedagogiczna
 • Wybrane zagadnienia z logopedii i zaburzeń rozwoju mowy
 • Podstawy neuropsychologii
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Psychologiczne uwarunkowania procesów poznawczych
 • Prawne aspekty opieki nad uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Przyczyny i profilaktyka trudności w nauce czytania i pisania
 • Organizacja procesu terapeutycznego
 • Metoda Dobrego Startu
 • Leworęczność i oburęczność u dzieci diagnoza i zasady postępowania
 • Syndrom nieadekwatnych osiągnięć
 • Diagnoza dziecka ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju ruchowego
 • Metodyka zajęć terapeutycznych dla dzieci z zaburzeniami
   rozwoju emocjonalnego i społecznego
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki
 • Metodyka zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla dzieci z trudnościami w nauce czytania i pisania
 • Wybrane zagadnienia z metodyki edukacji wczesnoszkolnej
 • Praktyka moduł II 120 h

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content