Pedagogika Specjalna

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360 zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna: Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia z zakresu pedagogiki specjalnej o specjalności „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” przygotowują słuchaczy do profesjonalnego organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem od momentu wykrycia niepełnosprawności dziecka do podjęcia obowiązku szkolnego.
 • Zgodnie z nowymi wymogami studia kierowane są do osób posiadających kwalifikacje do nauczania przedmiotu lub prowadzenia zajęć, a nie posiadają przygotowania w zakresie pedagogiki specjalnej lub posiadają przygotowanie w zakresie pedagogiki specjalnej i chcą uzyskać przygotowanie w dodatkowym zakresie pedagogiki specjalnej.
 • Celem studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka jest przygotowanie wysoko wykwalifikowanej kadry do wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i wczesnej interwencji terapeutycznej w przedszkolach integracyjnych, placówkach, fundacjach i stowarzyszeniach realizujących zadania w ramach WWRD oraz poradniach psychologiczno- pedagogicznych.
 • Studia mają charakter kwalifikacyjny, program tego kierunku jest zgodny z przepisami prawa, uwzględnia wymagania określone rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 1450)
Absolwent otrzymuje kwalifikacje dające przygotowanie do prowadzenia zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w charakterze pedagoga specjalnego odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka w placówkach organizujących wczesne wspomaganie określonego typu, a dokładnie:
 • ośrodkach wczesnego wspomagania rozwoju
 • specjalistycznych ośrodkach i poradniach  rehabilitacji, zaburzeń i wad rozwojowych, 
   zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży
 • ośrodkach rehabilitacji i ośrodkach leczniczo-rehabilitacyjnych
 • placówkach edukacyjnych (publicznych i niepublicznych,
  w tym specjalnych i integracyjnych) realizujących wczesne
  wspomaganie rozwoju
 • poradniach psychologiczno-pedagogicznych i specjalistycznych, które spełniają warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 127 ust. 19 pkt 1 (Ustawa z dnia 14 grudnia
  2016 r. Prawo oświatowe, Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.).;
 • ośrodkach rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawczych;
 • innych placówkach organizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (np. kluby malucha, żłobki, inne ośrodki opieki małego dziecka)

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)

Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 453)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742)

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka I (60 h)
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Podstawy neuropsychologii – Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami neurologii
 • Choroby wieku dziecięcego i choroby przewlekłe u dzieci
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Diagnoza i terapia dysleksji
 • Wczesne wspomaganie rozwoju językowego dziecka
 • Metodyka wczesnego wspomagania rozwoju dziecka ze spektrum autyzmu
 • Metodyka edukacji bazalnej
 • Metodyka stymulacji i integracji sensorycznej
 • Trening umiejętności społecznych
 • Metody i techniki terapii pedagogicznej
 • Trening umiejętności wychowawczych
 • Dziecięce zaburzenia emocjonalne i adaptacyjne
 • Deficyty sensoryczne u dzieci
 • Dyspraksja i inne zaburzenia rozwoju funkcji motorycznych u dzieci
 • Zaburzenia psychosomatyczne
 • Zaburzenia odżywiania Tiki i zaburzenia obsesyjno- kompulsywne u dzieci
 • Psychospołeczne aspekty rehabilitacji dziec z dysfunkcjami
 • Praktyka moduł II (120 h)

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content