Pedagogika Specjalna

Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną (Oligofrenopedagogika)

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Studia podyplomowe umożliwiają uzyskanie kwalifikacji do wykonywania zawodu nauczyciela w zakresie pedagogiki specjalnej – oligofrenopedagogiki.
 • Celem studiów jest nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji do realizacji zadań z zakresu edukacji i rehabilitacji osób
  z niepełnosprawnością intelektualną w różnym stopniu oraz wychowania uczniów z obniżoną sprawnością intelektualną
   w warunkach kształcenia specjalnego, integracyjnego i ogólnodostępnego.
 • Studia przygotowują Słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie we wszystkich typach szkół
  i placówkach oświatowych oraz w placówkach pracy z dorosłymi.
Słuchacze studiów nabędą również umiejętności i wiedzę z zakresu:
 • pracy pedagogicznej z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie,
 • diagnozy i terapii,
 • wczesnej interwencji,
 • pracy z rodziną osób niepełnosprawnych,
 • organizowania systemów i strategii wsparcia.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 14 września 2023 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2023 poz. 2102)

Obwieszczenie Ministra Nauki z dnia 9 lutego 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. 2024 poz. 453)

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2023 poz. 742)

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka moduł I 60 h
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii
 • Oligofrenopedagogika
 • Rewalidacja indywidualna
 • Psychologiczne podstawy terapii osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody i techniki rehabilitacji psychologicznej
 • Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością
  intelektualną
 • Prawne aspekty funkcjonowania osób
  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Sytuacja rodziny dziecka z niepełnosprawnością
  intelektualną
 • Problemy społecznego funkcjonowania osób 
  z niepełnosprawnością intelektualną 
 • Aktywność społeczna i ruchowa osób 
  z niepełnosprawnością intelektualną
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Kształcenie i wychowanie integracyjne
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów
  z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
 • Metodyka wychowania i nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym
 • Metodyka pracy rewalidacyjno-wychowawczej osób ze sprzężoną i znaczną niepełnosprawnością intelektualną
 • Praktyka moduł II 120 h

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25
44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content