Pedagogika Specjalna

Edukacja i rehabilitacja osób
z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością słuchową (Surdopedagogika)

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i uprawnienia do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i słabo słyszącą w przedszkolach, szkołach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych,
  a także w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, poradniach Polskiego Związku Głuchych, ośrodkach wczesnej interwencji. Słuchacze uzyskują kwalifikacje i kompetencje do pracy z osobami z dysfunkcją słuchu i wynikającej z niej zaburzeń mowy.
 • Podczas studiów Słuchacz uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka Moduł I 60h
 • Anatomia i fizjologia narządu głosu  i słuchu 
 • Elementy laryngologii, otolaryngologii  i foniatrii
 • Schorzenia oraz wady słuchu
 • Elementy surdopsychologii
 • Podstawowe regulacje prawne edukacji  i rehabilitacji
   osób z niepełnosprawnością słuchową
 • Audiologia pedagogiczna 
 • Diagnostyka surdopedagogiczna
 • Surdologopedia,
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z dysfunkcją
   słuchu,
 • Rehabilitacja i edukacja osób dorosłych 
   z niepełnosprawnością słuchową,
 • Metody komunikacji wspomagającej  i alternatywnej,
 • Metody wspomagania i terapii osób 
   z niepełnosprawnością słuchową,
 • Metodyka rehabilitacji słuchu,
 • Metodyka nauczania uczniów z niepełnosprawnością
   słuchową w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej
 • Metodyka wychowania słuchowego
 • Metodyka nauczania dzieci i młodzieży 
   z niepełnosprawnością słuchową
 • Podstawy języka migowego
 • Praktyka Moduł II 120 h

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content