Pedagogika Specjalna

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Pedagogika specjalna – Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością wzrokową (Tyflopedagogika)

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Celem studiów jest wyposażenie Słuchaczy w specjalistyczną wiedzę i umiejętności do pracy z dziećmi oraz młodzieżą słabowidzącą i niewidomą w zakresie przygotowania psychologiczno-pedagogicznego specjalnego, dydaktyki specjalnej, jak również do pracy z dorosłymi.
 • Wyposażenie Słuchaczy w wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne w zakresie metod, form kształcenia oraz podstaw rehabilitacji potrzebnych w pracy terapeutycznej z osobami słabowidzącymi i niewidomymi. rehabilitacji potrzebnych w pracy terapeutycznej.
 • Studia podyplomowe zostały przygotowane dla osób, które chcą zagłębić się w naukę o wychowaniu i kształceniu
  jednostek z wadami wzroku.
 • Studia przygotowują kadrę do realizacji zadań edukacyjnych, terapeutycznych oraz rehabilitacyjnych z dziećmi i młodzieżą niewidomą oraz słabowidzącą w placówkach kształcenia specjalnego, szkołach integracyjnych oraz specjalistycznych poradniach.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy pedagogiki specjalnej
 • Dydaktyka specjalna
 • Diagnostyka w pedagogice specjalnej
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Praktyka moduł I 60 h
 • Anatomia i fizjologia układu nerwowego z elementami
  neurologii
 • Elementy psychologii klinicznej i psychopatologii.
 • Podstawy neuropsychologii
 • Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu
 • Terapia i wsparcie rodziny dziecka
 • Zaburzenia integracji sensorycznej w zaburzeniach 
  ze spektrum autyzmu
 • Diagnoza psychopedagogiczna uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Społeczne funkcjonowanie osób ze spektrum autyzmu
 • Specjalne potrzeby uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • Metody komunikacji wspomagającej i alternatywnej
 • Problemy dojrzewania i dorosłości osób ze spektrum autyzmu

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2023 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content