Etyka

3 semestry

Zajęcia prowadzone są przez praktyków

Nacisk na zajęcia praktyczne

Czesne: 3600zł

Liczba wpłat: 10 x 360zł

Informacje ogólne

Kierunek studiów: Etyka

Rodzaj studiów: Studia podyplomowe

System kształcenia: Studia Real Time Online, zajęcia w czasie rzeczywistym

Cel studiów

 • Absolwent studiów podyplomowych będzie znał wybrane fakty, teorie, metody oraz złożone zależności między nimi, także w powiązaniu z innymi dziedzinami. Będzie rozumiał fundamentalne dylematy współczesnej cywilizacji; ekonomiczne, prawne
  i inne istotne uwarunkowania działalności badawczej. Będzie także potrafił komunikować się na tematy specjalistyczne ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców; prowadzić debatę; kierować pracą zespołu, samodzielnie planować i działać na rzecz własnego rozwoju oraz inspirować i organizować rozwój innych osób, opracowywać programy kształcenia lub szkolenia
  i realizować je z wykorzystaniem nowoczesnych metod i narzędzi.
 • Absolwent będzie potrafił wykonywać zadania oraz formułować i rozwiązywać problemy, z wykorzystaniem nowej wiedzy, także z innych dziedzin; samodzielnie planować własne uczenie się przez całe życie i ukierunkowywać innych w tym zakresie; komunikować się ze zróżnicowanymi kręgami odbiorców, odpowiednio uzasadniać stanowiska.
 • Podczas studiów Słuchacz uzyska praktyczną wiedzę i umiejętności związane ze sprawnym porozumiewaniem się z osobami niesłyszącymi lub słabosłyszącymi, dzięki odpowiednio dobranym i dostępnym środkom, odpowiedniej diagnozie i terapii.

Absolwenci otrzymają, przewidziane ustawą, świadectwo ukończenia studiów
podyplomowych, sporządzone zgodnie z wzorem i wytycznymi MEiN

Studia podyplomowe prowadzone są w oparciu o aktualne standardy kształcenia:

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. poz. 1575, z póżn. zm).

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U. poz. 1450)

Ustawa o Szkolnictwie Wyższym (Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668, z późn. zm.)),

Ważne informacje

Program studiów:
MODUŁ KSZTAŁCENIA SPECJALISTYCZNEGO
 • Podstawy dydaktyki
 • Emisja głosu
 • Etyka zawodu nauczyciela
 • Technologie informacyjne w edukacji
 • Praktyki 120 h
 • Etyka ogólna
 • Bioetyka
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole podstawowej
 • Dydaktyka nauczania etyki w szkole ponadpodstawowej
 • Neuroetyka
 • Człowiek w sferze godności osoby (etyka społeczna)
 • Człowiek w sferze wartości gospodarczych (etyka
   biznesu)
 • Synejdezjologia – nauka o sumieniu
 • Dydaktyka multimedialna etyki
 • Etyka życia seksualnego
 • Historia etyki
 • Prawa dziecka
 • Człowiek w perspektywie szczęścia
 • Etyka normatywna
 • Trening antydyskryminacyjny
   

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony kwestionariusz osobowy (wysyłany mailowo) lub dostępny w sekretariacie
 • Kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • 1 egzemplarz podpisanej umowy o świadczeniu usług edukacyjnych

Dowiedz się więcej

Logo white

Znajdź nas

ul. Magnolii 25, 44-207 Rybnik

tel. +48 797 173 501
tel. +48 502 162 365
tel. +48 690 515 224
tel. +48 503 192 950

nowekwalifikacjerybnik@gmail.com

 © 2024 Instytut Studiów Podyplomowych BiS Rybnik

Skip to content